Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1. Oficiální název

Slavkov pod Hostýnem

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Slavkov pod Hostýnem byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích jako územně samosprávný orgán. Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen katastrálními hranicemi obce. Obec je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec spravuje svoje záležitosti samostatně /tzv. samostatná působnost – Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb./ Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu. Obec vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu /tzv. přenesenou působnost – Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb./.

 

3. Organizační struktura

Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta. Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostkou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka. Obecní úřad není dělen na odbory.

 

Zastupitelstvo a výbory

 

Obec Slavkov pod Hostýnem je zřizovatelem příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem, příspěvková organizace

Slavkov pod Hostýnem č.57

768 61 Bystřice pod Hostýnem

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa a úřadovna pro osobní návštěvu

Obec Slavkov pod Hostýnem (Obecní úřad Slavkov pod Hostýnem)

Slavkov pod Hostýnem 14,

768 61 Bystřice pod Hostýnem

 

4.2 Úřední hodiny

Pondělí 8:00-11:30 13:00-17:00  
Úterý - -  
Středa 8:00-11:30 13:00-17:00  
Čtvrtek - -  
Pátek - -  

 

4.3 Telefonní číslo
       725 012 079

 

4.4 Adresa internetové stránky:

www.slavkov-ph.cz

 

4.5 Adresa e-podatelny:

obec@slavkov-ph.cz

Podatelna

 

4.6 ID datové schránky:

m99arf8

 

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, pobočka Bystřice pod Hostýnem, číslo účtu: 48 25 691/0100

Variabilní symbol pro poplatkové platby občanů je číslo popisné

 

6. IČO

00287733

 

7. DIČ

CZ00287733

 

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

 

9. Žádost o informace

9.1 Běžné informace

Běžné informace lze získat na obecním úřadě osobní návštěvou, telefonicky, elektronicky.

 

9.2 Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Kde a jak získat informace?

 

9.3 Informace se v obci zveřejňují těmito způsoby

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde podat žádost či podněty?

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Seznam předpisů, podle kterých se obecní úřad nejčastěji řídí a rozhoduje:

 

11.2 Přehled platných obecně závazných vyhlášek, nařízení a jiná opatření obce

Pod odkazem : Obecně závazné vyhlášky, nařízení a jiná opatření

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad nákladů

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Licenční smlouva

Vzor licenční smlouvy

 

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Slavkov pod Hostýnem poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

 

Další informace

GDPR